หน้าหลัก » ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม
10 พฤศจิกายน 2560
คณะผู้ทรงคุณวุฒิเยี่ยมชมเมืองวัฒนธรรมเวียงกาหลง
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 คณะผู้ทรงคุณวุฒิโดย คุณชุลีพร ผาตินินนา ตำแหน่งอดีตผู้เชี่ยวชาญสำนักงานกศน. คุณปิยะนุช ศกุนตนาค ตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิกรมส่งเสริมวัฒนธรรม คุณศิริพร แกล้วทนงค์ ตำแหน่งCreative & Marketing Director บริษัทCreative Organizer Co.,Ltd. คุณเอื้อมพร สุเมธาวัฒนะ ตำแหน่งนักวิชาการชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการ และอาจารย์สุมิตร งะบุรง ตำแหน่งประธานหลักสูตรออกแบบตกแต่งภายใน คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองโบราณเวียงกาหลง และโบสถ์วิหารหลวง ปิดทองลูกนิมิต วัดพระยอดขุนพลเวียงกาหลง