หน้าหลัก » เกี่ยวกับเรา » วัดพระยอดขุนพลเวียงกาหลง
วัดพระยอดขุนพลเวียงกาหลง


ที่มาวัดพระยอดขุนพลเวียงกาหลง อดีตเดิมได้ดำเนินการก่อตั้งขึ้นอยู่บนเนื้อที่เขตติดต่อของที่พักสงฆ์ป่าอุดมธรรม ตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ทางคณะศรัธทาได้มอบพื้นที่ดังกล่าวถวายแด่พระเดชพระคุณ พระอาจารย์ธรรมสาธิต เวียงกาหลง สภาพพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ทำการเกษตรของชาวไร่ชาวนา และยังมีร่องรอยที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของเมืองเวียงกาหลงเก่า ไม่ว่าจะเป็นเตาเผาโบราณ เศษกระเบื้องเคลือบ ซึ่งแสดงออกถึงวัฒนธรรมประเพณีและร่องรอยทางประวัติศาสตร์ ที่พักสงฆ์ป่าอุดมธรรมจึงมีสภาพทางภูมิศาสตร์ เห็นว่าเป็นสถานที่เหมาะสมกับการที่จะบำเพ็ญ ปฏิบัติธรรม บนเนื้อที่ที่มีหุบเขาล้อมรอบ มีสายน้ำลำธารไหลผ่านอุดมสมบูรณ์และพื้นที่ทั้งหมดบางส่วนอยู่ในพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนวังแม่ป้ายแปลงที่ ๓ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

ดังนั้นพระเดชพระคุณพระอาจารย์ธรรมสาธิต เวียงกาหลง จึงได้ริเริ่มดำเนินการสร้างสรรค์ปรับภูมิทัศน์ พัฒนาสถานที่ ตั้งแต่ปีพุทศักราช ๒๕๓๖ เป็นต้นมา ให้เป็นสถานที่พักอาศัย ปฏิบัติธรรม บำเพ็ญธรรม จัดสถานที่เป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงาน เรื่องราวอุทยานธรรมพระพุทธเจ้า ๕ พระองค์และแปลงสาธิตการเรียนรู้ในเรื่องภาคการเกษตรอินทรีย์ทั้งยังจัดกิจกรรมการเรียนรู้พื้นที่อนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำธาร และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ดังนั้นในปีพุทธศักราช ๒๕๔๒ จึงได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริม พระพุทธศานา การบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ สามเณร เพื่อมาอยู่จำพรรษา ณ สถานที่ปฏิบัติธรรม บำเพ็ญธรรม ที่พักสงฆ์ป่าอุดมธรรมเป็นต้นมา และยังเป็นสถานที่ฝึกฝนอบรมศึกษา ปฏิบัติ พัฒนา พระภิกษุสงฆ์ สามเณร แม่ชีตลอดจนสถานที่ที่ใช้ในการอบรมพุทธศาสนิกชน ผู้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ซึ่งในวันที่ ๖ เมษายน ปีพุทธศักราช ๒๕๔๗ จึงได้จัดโครงการค่ายพัฒนาคุณธรรมและขยายพื้นที่บนเนื้อที่ ๑๖ ไร่ เพื่อเป็นฐานจัดกิจกรรมโครงการเข้าค่ายอบรมเพิ่มขึ้น ณ บริเวณที่ตั้งวัดพระยอดขุนพลเวียงกาหลง ๘๓ หมู่ ๑๕ ตำบลเวียงกาหลง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของวัดในปัจจุบันและได้ติดต่อกับเขตพื้นที่เมืองโบราณสถานเวียงกาหลง ปัจจุบันเป็นศูนย์พัฒนาศีลธรรมเวียงกาหลง

ดังนั้นทางคณะสงฆ์โดยมีพระเดชพระคุณพระพุทธพจนวราภรณ์ ( หลวงปู่จันทร์ กุสโล ) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๔,๕,๖,๗ ( ธ ) เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวง วรวิหาร ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มาเป็นประธานโครงการค่ายพัฒนาคุณธรรม ( วัดพระยอดขุนพลเวียงกาหลง ) ได้ให้แนวทางและนโยบายการดำเนินงานเพื่อการฝึกฝนอบรมจิตใจทั้งการเผยแพร่ ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี เสริมสร้างปลูกฝังอุดมการณ์ คุณธรรม จริยธรรม ให้เกิดขึ้นและเสริมสร้างศาสนทายาทสืบทอดต่ออายุพระพุทธศาสนา บำเพ็ญบุญบารมีกุศล รักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี และมีพระอาจารย์ธรรมสาธิตเวียงกาหลงเป็นผู้ให้คำปรึกษา ฝ่ายแผนและประเมินผล พระครูสมุห์ เดชา ฐิตเตโช ในฐานานุกรมของพระเดชพระคุณพระพุทธพจนวราภรณ์ เป็นฝ่ายดำเนินงานในโครงการค่ายพัฒนาคุณธรรม ปัจจุบันในปีพุทธศักราช ๒๕๕๑ นี้ จึงได้มีโครงการทอดกฐินสามัคคี โดยมีพระเดชพระคุณพระอาจารย์ธรรมสาธิต เวียงกาหลง เป็นองค์อุปถัมป์และประธานต้นบุญกฐิน เพื่อจัดสร้างและพัฒนาวัดพระยอดขุนพลเวียงกาหลงถวายแด่พระเดชพระคุณพระพุทธพจนวราภรณ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๔,๕,๖,๗ ( ธ ) ในการฝึกฝนพัฒนาบุคลากรให้มีความกตัญญู เมตตา เสียสละ ดังคำปรัญญาของค่ายว่า สามัคคี มีสัจจะ เสียสละเพื่อส่วนรวม ให้เป็นสถานที่บำเพ็ญธรรม สร้างบารมี ตามแนวทางของพระพุทธเจ้า ๕ พระองค์และให้เกิดสังคมแห่งธรรมาธิปไตร สังคมแห่งความสงบร่มเย็น อยู่เย็นเป็นสุขต่อไป